PL EN DE

Przetargi

W związku z realizowaniem przez Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalną Organizacę Turystyczną Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego projektu pn. „Program Promocji Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6. Rozwój funkcji metropolitalnych, Działanie 6.1.Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitalnym, Poddziałanie 6.1.2.Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym, zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: